Varvsallén 1, 871 45 Härnösand
info@hernostudio.se

Integritetspolicy

Levande musik - Härnösand

Hernö Studio Musikförening

Integritetspolicy

Hernö Studio Musikförening behandlar dina personuppgifter i enlighet med föreningens Integritetspolicy. Nedan kan du ta del av dina rättigheter. Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontakta: info@hernostudio.se

Hernö Studio Musikförening, Ideell Förening med organisationsnummer: 802523-6319, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Generellt

Vi är måna om dina personuppgifter och att säkerställa korrekt och säker hantering av dem är mycket viktigt för oss. Denna Integritetspolicy tillsammans med den information som lämnas i samband med din registrering beskriver hur vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar uppgifterna enligt principerna för ändamålsenlighet, uppgiftsminimering, korrekthet och lagringsminimering.

Hantering av Personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är sådana som du själv uppger till oss när du registrerar dig eller anmäler dig till en aktivitet.

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

  • Hantera och administrera din registrering
  • Möjliggöra föreningens funktion, ekonomi, rapportering och representation • Planera, organisera och dokumentera löpande föreningsaktiviteter
  • Kommunicera om våra egna och våra samarbetspartners verksamhet, aktiviteter och relaterade erbjudanden
  • Publicera material som bilder om våra aktiviteter på hemsida och sociala medier
  • Debitera och leverera beställda varor eller tjänster

Insamlade uppgifter kan även användas i syfte att

  • analysera och förbättra användarupplevelsen
  • individanpassa budskap, annonser och meddelanden
  • upprätthålla hög nivå på säkerhet och trivsel (våra berättigade intressen)

Om personuppgiftsbehandlingen ändras och ändringen får väsentlig betydelse för dig kommer du att informeras i god tid innan den börjar gälla.

Typer av Personuppgifter

Exempel på information som vi behandlar är kontaktuppgifter (t.ex. för- och efternamn, personnummer, kön, mobiltelefonnummer, fototillstånd), information om ditt musicerande och de band eller projekt du är med i. Därutöver har du möjlighet att lämna ytterligare uppgifter om dig i samband med de olika aktiviteterna, som information om matallergier och närmaste anhörig som hjälper oss att sätta samman välfungerande besättningar och därmed upprätthålla hög nivå på trivsel och säkerhet (enligt samtycke, som kan återtas när som helst).

Personuppgiftsbiträden

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att lämnas ut till bolag med säte exempelvis i Sverige eller USA, som Hernö Studio Musikförening anlitar för att utföra tjänster åt föreningen, exempelvis IT-tjänster som bokföringsprogram och övriga tjänster som behövs för att kunna bedriva verksamheten. Dessa så kallade personuppgiftsbiträden kan då komma att behandla personuppgifterna i enlighet med de instruktioner som Hernö Studio Musikförening lämnar, och är skyldiga att behandla personuppgifter utifrån samma säkerhetsnivå som Hernö Studio Musikförening behandlar uppgifterna. I samband med betalning av medlemsskap och andra eventuella tjänster behandlas bankuppgifter av Swedbank (se ”Köpvillkor”) och de är således ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsregler och policys tillämpliga hos sig.

Säkerhet i samband med behandlingen

Vi ser till att använda de säkerhetssystem som krävs för att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra från obehörig åtkomst, obehörigt röjande till någon annan samt andra risker förknippade med otillåtet personuppgiftsröjande. Hernö Studio Musikförening ska vidta tillämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa detta samt regelbundet uppdatera och testa säkerhetssystemen. De ansvariga på Hernö Studio Musikförening ska vara informerade om hur personuppgiftsbehandlingen ska ske enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och EU:s Dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) och sköta personuppgiftsbehandlingen i förenlighet med denna Integritetspolicy.

Information och tillgång till personuppgifter

För att se, rätta, komplettera, radera och begränsa vår personuppgiftsbehandling av uppgifter som du lämnat om dig, kontaktar du styrelsen på info@hernostudio.se. Du kan invända mot användning av dina personuppgifter med samtycke när som helst genom att kontakta kontaktpersonen enligt ovan. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som vi sparat om dig och om du begär det, få rättat eller raderat uppgifter som vi sparat och som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att be oss överföra dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format till dig eller en annan personuppgiftsansvarig.

Lagringstider av personuppgifter

Personuppgifterna ska inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för den ovan beskrivna behandlingen. Uppgifter som endast är lämnade i samband med anmälan till en särskilda aktiviteter, arrangemang eller annat event raderas eller avanonymiseras regelbundet, senast ett år efter avslutat evenemang. Uppgifter som är förknippade till ditt medlemskap raderar vi i samband med att du avsäger ditt medlemskap, eller enligt vad som uppställs som krav i lag.

Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har klagomål kring personuppgiftsbehandlingen enligt denna Integritetspolicy kan du vända dig till Datainspektionen.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontakta: info(at)hernostudio.se

Uppdaterad 2019-09-25